• הירשם

 

הפיקדון


 

דיירי הבניין מייפים בחתימתם את כחה של חברת כלבוגז לטפל בשמם בכל הקשור

לכספי הפיקדון שלהם אשר הופקדו אצל ספק הגז היוצא.

בסופו של התהליך, במידה וקיים חוב, כספי הפיקדון של כל דייר מתקבלים לידנו

מהספק היוצא לאחר קיזוז אותו החוב לאותו הספק.

במקרה של קיזוז כזה, תחייב החברה את אותו הדייר בהשלמת דמי הפיקדון.

Deposit.